My Real Photos

My Real Photos :-

Dear Gentlemen are you tired to see the fake photos of escort companion in Delhi and when you book the girl is different and who the girl is coming to your room for service is Different from the real photo that you are see on your phone and think their is any miss-match between the actual one and the photos. then you think right because some of the escort service provider in Delhi sent the wrong or fake poos to clients and send the wrong or another girl to clients for make money. Because they only want to make money from clients and after the client give the money they are not believe give the good service or actual girl the clients show in the photos.

But i am not like them i give the original and latest  Delhi Escorts Photos of mine to my clients that my clients recognise me and also if the client want my service quickly and ask for my real photos then i send him the real time photos to him. I am 100% Independent and nobody is included between you and me you can directly talk to me for you service time . My Clients remember me quickly and don’t ask or question to me for the photo is different from real one.

You Can See my all real pics on your whatsapp and check the real me. so just sent a photo or booking request on my Personal Mobile number and i give you the latest pics of mine.

One thought on “My Real Photos

  1. ఆశ,à°œేà°ªీ "అసలేà°®ీ à°®ాà°Ÿ్à°²ాà°¡à°•ుంà°¡ా" à°…à°¨్à°¨ాà°¨ు à°šూà°¡ంà°¡ి,à°…à°¦ి à°šాà°²ా à°µాà°Ÿిà°•ి వర్à°¤ిà°¸్à°¤ుంà°¦ి. ఇకపోà°¤ే à°®ీà°°à°¨్నట్à°²ు à°¤ెà°²ంà°—ాà°£ా à°µిà°·à°¯ం à°²ో తటస్à°¥ à°µైà°–à°°ి అవలంà°¬ింà°šà°¡à°®ే సరైనది à°•ాà°µొà°š్à°šు! à°•ాà°¨ీ à°¦ాà°¨ి వల్à°² ఆయన ఏ వర్à°—ాà°¨ిà°•ీ నమ్మకం à°#à&²్à°—ింà°šà°²&•3143;à°•à°ªోà°¯ాà°°ు.à°Ž°#3074;à°¦ుà°•ంà°Ÿే ఉద్à°°ిà°•్à°¤ à°­ాà°µోà°¦్à°µేà°—ాà°² మధ్à°¯ ఉన్à°¨ à°°ెంà°¡ు వర్à°—ాà°² à°ª్రజలు à°ˆ తటస్à°¥ à°µైà°–à°°ిà°¨ి à°…à°°్à°¥ం à°šేà°¸ుà°•ోà°²ేà°°ు.ఏ à°µిà°§ంà°—ాà°¨ూ à°®ాà°°్à°ªు à°¤ీà°¸ుà°•ుà°°ాà°¨ి, à°ª్రజలకు అవసరంà°²ేà°¨ి à°…à°²ాంà°Ÿి à°µిà°·à°¯ాà°² à°•ంà°Ÿే అతను à°¦ృà°·్à°Ÿి à°ªెà°Ÿ్టవలసిà°¨ సమస్యలు à°šాà°²ా ఉన్à°¨ాà°¯ి…à°•ాà°¨ీ to be frank… à°œేà°ªీ ఏ సమస్యలమీà°¦ా à°¦ృà°·్à°Ÿి à°ªెà°Ÿ్à°Ÿినట్à°²ు à°¨ాà°•ైà°¤ే à°…à°¨ిà°ªింà°šà°²ేà°¦ు. 🙁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *